Что нужно делать чтобы знать казахский язык. написать эссе на казахском

Что нужно делать чтобы знать казахский язык. написать эссе на казахском

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Казахский надо учить)) Тема:"Тілім мені тірегім" азастан болашаы-аза тілінде. Тіл халыты даналыы, танымы мен таламын тауып айтатын шыншылдыын крсететін, асырдан-асыра, рпатан-рпаа мирас болып келе жатан баа жетпес азынасы. Тіл туралы за-адастырмас Теміразы. Тіл-азына, мра, кнделікті ебек, трмыс, мір сру аруы. XXI асыр табалдырыында тран осынау дбірлі дниеде зіді мойындатуды бір жолы бар. Ол таылымды тарихыды таныту, релі мдениетіді рістету, озы ылымыды крсету. лтты лт ретінде стап тратын трт азы бар. Олар тілі, діні, саны жне салт-дстрі. Осы трт азыты е маыздысы-тіл. лы Ахмет Байтрсынов «Сзі жоалан халыты зі жоалады» деп крегендікпен айтып кеткен. Егемендік алып, елдік асиет, дстр салтымызды дріптеп жатан азіргі уаытта «Туан жер- тыры, туан тіл ыдыры» деген лаатты сзді ай кездегіден де жиі айтатын болды. Жерсіз ел болмайды, тілсіз халы болмайды. Тіл бізге ана стімізбен бірге сіеді. Брын жас рпа трбиесіні тп азаыы аталар мен желер болатын. Жас рпаа иманжзділікті рыы жені лдиі мен атаны негесі арылы сіеді. Ана тілі*-халыты ткен рпаын, азіргі жне келешек рпаын мгілік біріктіретін е сенімді рал. Осы дниедегі адамдар тілінен айырылып, сйлеуден алса, андай иын кйге тсер еді? Сондытан тіліміз ана тілі атану шін, кнделікті мірде дайы олданыста болуы тиіс. Ал екінші баытым- Тілім мені, Тас жректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дниеден тілсем де асиетті тілімнен тілмедім, -деп Маали атамыз жырлаандай ана тіліміз ешашан мытылмайды. Туелсіздік тірегі-тіл. Демек, тіл мерейі шін крес-киелі крес. Тауды кусар блаы андай таза болса, азаты тілі мен діні де сондай таза. Мен шін ана тілім-Абайды сзі, Аан серіні ні мен рманазыны кйі болып есептеледі. Тілімізді ркендеуі шін р азамат лес осуы жне ат салысуы тиіс. орыта айтанда, аза тілі мемлекеттік тіл ретінде шын мнінде стем жадай иеленіп келе жатыр, оны лтына арамастан бізді елімізді барлы азаматтары мегеретін болады деп сенімдеміз. Тек аза жастары ана емес, еліміздегі барлы лт кілдері мемлекеттік тілді мегеріп, азастан Республикасын дние жзіне танытса екен демекпіз. Бл шін бізге тзімділік, белсенділік іс-имыл ажет. Елді ертеіне кепілдік болар жас буынны бойына сііріп, ойына руханиялыты днін дер кезінде егу бізді парызымыз. Еліді тану шін –тіліді білу керек емес пе аайын!