Вопрос: Як правильно поділити на склади такі слова - Повага,опеньки,донька,лось,осінь,казка,вікно,страва,мотузок,горбоконик,король,пригода гілка,незабудка,смілива,дуб,деньок,зуб.ласка ва,корабель,грім.

Як правильно поділити на склади такі слова - Повага,опеньки,донька,лось,осінь,казка,вікно,страва,мотузок,горбоконик,король,пригода гілка,незабудка,смілива,дуб,деньок,зуб.ласка ва,корабель,грім.

Ответы:

Ответ будет доступен через 20 секунд

По-ва-га, пова-га, по-вага опе-ньки, опень-ки, о-пень-ки, о-пе-ньки до-нька, донь-ка лось не ділиться о-сінь ка-зка, каз-ка ві-кно, вік-но стра-ва мо-ту-зок, моту-зок го-рбо-ко-ник, горбо-ко-ник, горбо-коник ко-роль при-года, приго-да гіл-ка не-за-буд-ка смі-ли-ва, сміли-ва дуб не ділиться де-ньок зуб не ділиться лас-ка-ва ко-ра-бель грім не ділиться

© 2010-2019 «Cwetochki.ru»